Privacy Policy

contract overeenkomst

Contract Overeenkomst

Een Lidmaatschap voor 1, 1½ of 2 keer in de week per maand te betalen vóór of in de eerste week van de maand. Je dient bij aangaan van dit Lidmaatschap je gegevens in te vullen op het bijgeleverde SEPA formulier. Het lesgeld wordt dan automatisch geïncasseerd door MI-Yoga! Wil je om wat voor reden dan ook, handmatig je lesgeld overboeken, dat kan dan op IBAN rekeningnummer: NL29 TRIO 0254 7215 16 tnv MI-Yoga/MI-Coach onder vermelding van je naam en het maandabonnement, Hiervoor rekent MI-Yoga! € 1,50 per maand extra administratiekosten. 1. Definities 1.1 Yogaschool MI-Yoga!: Hierna te noemen MI-Yoga!, gevestigd te Dorpsstraat 28, 4271 AC Dussen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 18087650 . 1.2 Cliënt: degene die yogalessen en of workshops en/of consults volgt of wenst te volgen bij MI-Yoga! en/of bestellingen plaatst in de Webshop van MI-Yoga! 1.3 Voorwaarden: De algemene voorwaarden van MI-Yoga! zijn verkrijgbaar per email via info@mi-yoga.nl 1.4 Een 10-rittenkaart: zoals beschreven in paragraaf 3.4 en 3.5. 1.5 Lidmaatschap: een Lidmaatschap dat wordt aangeboden of is aangeboden door MI-Yoga! en dat door de Cliënt dient te worden betaald of is betaald om yogalessen te kunnen volgen bij MI-Yoga!. 1.6 Proefles: een eenmalige les die door de Cliënt dient te worden betaald om een yogales voor de eerste keer uit te proberen. 1.7 Losse les: een losse les bij MI-Yoga! die door de Cliënt dient te worden betaald, anders dan via een Lidmaatschap of een proefles of een 10-rittenkaart. 1.8 Workshop: een Workshop die wordt of is aangeboden door MI-Yoga! en die door de Cliënt dient te worden betaald of is betaald om een workshop te volgen bij MI-Yoga!. 1.9 Prijslijst: De huidige prijslijst zoals gepubliceerd op de website en online rooster/webshop van MI-Yoga!. 1.10 Website: de website van MI-Yoga!: http://www.mi-yoga.nl 2. Toepassing 2.1 Deze voorwaarden zijn geldig voor alle lidmaatschappen en voor zover van toepassing ook op de 10-rittenkaart, losse les, proefles en workshops. Deelname aan één van de lessen, workshops of cursussen betekent voor de Cliënt akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. 2.2 Indien noodzakelijk kan MI-Yoga! de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. De huidige en geldige voorwaarden zijn altijd opvraagbaar via info@mi-yoga.nl. MI-Yoga! behoudt zich het recht wijzigingen tussentijds aan te passen. 3. Lidmaatschap 3.1 Cliënten kunnen yogalessen volgen op basis van een lidmaatschap. Voor Cliënten, die voor het eerst bij MI-Yoga! komen is een Proefles beschikbaar en eventueel Losse lessen volgens de de Prijslijst van MI-Yoga!. 3.2 Op het moment dat de Cliënt zich inschrijft en het lidmaatschap betaalt, verwerkt MI-Yoga! het lidmaatschap in haar systeem en dient de Cliënt de algemene voorwaarden te accepteren, waarop het lidmaatschap ingaat en de cliënt maandelijks zijn of haar lidmaatschapsgeld betaalt. 3.3 De Cliënt kan kiezen uit de volgende Lidmaatschappen die MI-Yoga! biedt:

• MI-Yoga! Lidmaatschap Alle Lessen – 1 vaste les per week geldig voor alle lessen (dit komt neer op 44 lessen per jaar). Duur: doorlopend met 1 maand opzegtermijn voor de 1e van de maand. Prijs volgens Prijslijst gepubliceerd op de website maandelijks te betalen door de Cliënt. • MI-Yoga! Lidmaatschap – 1½ vaste lessen per week geldig voor alle lessen (dit komt neer op 66 lessen per jaar). Duur: doorlopend met 1 maand opzegtermijn voor de 1e van de maand. Prijs volgens Prijslijst gepubliceerd op de website maandelijks te betalen door de Cliënt. • MI-Yoga! Lidmaatschap – 2 vaste lessen per week geldig voor alle lessen (dit komt neer op 88 lessen per jaar). Duur: doorlopend met 1 maand opzegtermijn voor de 1e van de maand. Prijs volgens Prijslijst gepubliceerd op de website maandelijks te betalen door de Cliënt. Alle prijzen in de Prijslijst zijn inclusief BTW.
3.4 MI-Yoga! biedt een 10-rittenkaart naast Lidmaatschappen. Deze kaarten geven toegang voor 10 yogalessen bij MI-Yoga!. De 10-rittenkaart is beschikbaar met een geldigheid van drie (3) of zes (6) maanden. 3.5 De MI-Yoga! 10-rittenkaarten zoals hierboven beschreven die worden gekocht door de Cliënt worden automatisch via het verwerkingssysteem bijgehouden. De bepalingen van paragraaf 7 met betrekking tot beëindiging en opschorting zijn niet van toepassing op een 10-rittenkaart van MI-Yoga!. Na verloop van geldigheidstermijn van een rittenkaart vervallen de tegoeden op de rittenkaart. Reeds aangeschafte rittenkaarten kunnen onder geen beding worden ingeleverd om lesgeld terug te vorderen. 3.6 Naast lidmaatschappen, proeflessen, losse lessen of kaarten biedt MI-Yoga! workshops op het gebied van yoga,
meditatie, andere vormen van lichaamsbeweging of op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en voeding. De prijzen hiervoor verschillen per Workshop. 4. Betaling en prijswijzigingen 4.1 Een lidmaatschap, Losse les, Proefles, Kaarten, Workshops dienen voor aanvang te zijn betaald door de Cliënt. Een workshop dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding / inschrijving te worden betaald. 4.2 Betaling zal plaatsvinden via automatische overboeking door de Cliënt of contant in de studio van MI-Yoga!. 4.3 De prijzen kunnen tussentijds worden verhoogd. Cliënten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cliënt het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cliënt om per direct te stoppen met deelname aan de lessen. Hierbij hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cliënt dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. 5. Gedragscode / huisregels 5.1 Iedere cliënt dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden: - Niet roken in het pand. - Geen schoenen in de yogastudio. - De (fysieke) integriteit van de Cliënten zal ten alle tijden worden gerespecteerd. Sexuele intimidatie wordt niet getolereerd. 5.2 MI-Yoga! behoudt zich het recht voor de cliënt deelname aan de lessen te weigeren en lidmaatschap per direct te beëindigen indien zij hiervoor gegronde redenen kent. 6. Lesrooster 6.1 Het huidige lesrooster is beschikbaar op de website. MI-Yoga! behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen in het Lesrooster zullen zover mogelijk van te voren worden aangekondigd door MIYoga! via de website of via e-mail. 6.2 MI-Yoga! behoudt zich het recht voor om een ingeroosterde les te annuleren of de docent(e) te wijzigen in geval van overmacht. In een dergelijk geval zullen lesgelden niet worden vergoed aan de Cliënt. 6.3 Op de website staan de vakanties vermeld waarop geen yogalessen plaatsvinden bij MI-Yoga!. 7. Reserveren en annuleren van lessen en niet opdagen voor gereserveerde lessen 7.1 Cliënten die een Lidmaatschap hebben voor 1 of 2 vaste lessen op een vast tijdstip in de week hoeven geen plek te reserveren. Alle overige Cliënten gelieve online een plek te reserveren om er zeker van te zijn dat er plek is voor hen in de les. Het niet reserveren kan betekenen dat de Cliënt naar een les komt en er geen plek is. Voor Cliënten, die voor de eerste keer komen zal een plek worden gereserveerd door MI-Yoga! zodra zij zich aanmelden voor een Proefles via het aanmeldingsformulier op de website van MI-Yoga!. 7.2 Een gereserveerde les kan online kosteloos worden geannuleerd tot vier (4) uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 4 uur van tevoren worden gedaan worden volledig in rekening gebracht. Het bedrag zal automatisch van het krediet (10-rittenkaart etc.) worden afgeschreven, of indien de Cliënt geen krediet heeft op zijn of haar account dan zal deze bij het eerstvolgende bezoek worden verrekend. 7.3 Het niet opdagen voor een gereserveerde les zal tevens volledig in rekening worden gebracht aan de Cliënt door het bedrag automatisch te verrekenen met zijn of haar krediet. 8. Beëindiging en opschorting van Lidmaatschap 8.1 De Cliënt kan een Lidmaatschap beëindigen rekening houdende met 1 volledige kalendermaand opzegtermijn. Opzeggen dient voor de 1e van de maand te geschieden door een e-mail te sturen naar info@mi-yoga.nl. Lesgelden worden niet vergoedt tenzij de Cliënt voldoet aan de bepalingen in paragraaf 7.2. 8.2 In het geval van langdurige ziekte of blessure, komt de Cliënt in aamerking voor opschorting van zijn of haar Lidmaatschap of Kaart gedurende een maximale periode van 6 maanden. Een aanvraag voor opschorting dient schriftelijk te worden ingediend samen met een doktersverklaring per e-mail naar info@mi-yoga.nl 8.3 Tijdens de geldigheid van een Lidmaatschap heeft de Cliënt het recht om een (1) keer per jaar zijn of haar Lidmaatschap te bevriezen gedurende maximaal 4 weken in verband met het opnemen van vakantie, wanneer deze vakantie buiten de vakantietijden van MI-Yoga! plaatsvinden. Een verzoek voor bevriezing vanwege vakantie dient schriftelijk te worden ingediend per e-mail aan info@mi-yoga.nl 9. Reserveren en annuleren van workshops 9.1 Reserveringen voor workshops kunnen online worden gedaan en kunnen tot 5 dagen voorafgaand aan de betreffende workshop online kostenloos worden geannuleerd, bij annulering tot 48 uren vooraf wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht. Voor het niet tijdig annuleren zal aan de Cliënt alsnog het gehele bedrag voor de betreffende workshop in rekening worden gebracht. 9.2 MI-Yoga! behoudt zicht het recht voor een workshop te annuleren of wijzigen bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. In een dergelijk geval zal de Cliëntt zijn of haar inschrijfgeld voor de betreffende workshop terug ontvangen. 10. Aansprakelijkheid 10.1 MI-Yoga! kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de
Cliënt. 10.2 Iedere Cliënt, die bij MI-Yoga! lessen en of workshops volgt is verplicht een zwangerschap en of lichamelijke en/of psychische klachten onmiddelijk te melden aan de Docent. 10.3. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en daarbij accepteert de Cliënt het risico van eventueel oplopen van blessures of letsel. MI-Yoga! biedt de volgende richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken: - Raadpleeg altijd je huisarts voordat je met een yoga les begint wanneer je niet zeker weet of je helemaal gezond bent of als je zwanger bent; - Indien je een blessure hebt of andere lichamelijke klachten informeer dan altijd de docent(e), voordat je met een yogales begint; - Luister en volg de instructies op van de docent(e); - Luister goed naar je eigen lichaam en de lichamelijk beperkingen; - Doe geen oefeningen die pijnlijk voor je zijn; - Stel vragen als je niet zeker bent hoe een oefening moet worden uitgevoerd; 11. Privacy MI-Yoga! gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. MI-Yoga! zal persoonlijke informatie van cliënten nooit aan derden verstrekken zonder uw persoonlijke toestemming.